رويدادهاي پژوهشي دانشگاه

صدور مجوز راه اندازی شش مرکز رشد جدید در دانشگاه آزاد اسلامی

 

جلسه شورای راهبری و سیاستگذاری مراکز رشد  دانشگاه آزاد اسلامی به منظور  تبیین و تشریح سیاستهای دانشگاه در زمینه مراکز رشد و همسو شدن با برنامه های

مطالعه بیشتر...

نرم افزار حسابرسي اعتبارات پژوهشي سال 1392 (نسخه 93/2/8)

 

پيرو بخشنامه شماره 78/15061 مورخ1393/02/01 نرم افزار حسابرسي اعتبارات پژوهشي كه در بعضي قسمتها دچار ايراد نرم افزاري بوده است اصلاح شده و در تاريخ 93/02/08 فايل نهايي بر روي سايت دفتر طرح و برنامه و بودجه در بخش برداشت فايل قرار داده شده است
كليه واحدها و مراكز نسبت به برداشت فايل مذكور اقدام نموده و نسخ قبلي را حذف نمايند.
لازم به ذكر است كليه فايلهاي برداشت از از سايت مذكور قبل از تاريخ 92/02/08 دچار ايراد مي باشند و فايلهاي كه از تاريخ ياد شده از سايت برداشت مي شود با تاريخ 93/02/07 فايل نهايي مي باشد

دكتر واشقاني فراهاني: رشد و توسعه مراکز دانش بنیان در واحدهای دانشگاهی، لازمه نوآوری و تولید علم و فن آوری

 

دكتر ابراهیم واشقانی فراهانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی کشور در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه های استان گلستان در واحد آزادشهر گفت: دانشگاه آزاد  اسلامی

مطالعه بیشتر...