گزارش عملکرد سالانه معاونت پژوهش و فناوری

گزارش عملکرد سالانه معاونت پژوهش و فناوری از طریق لینک زیر قابل دریافت است.