شوراي راهبردي حمايت از اختراعات دانشگاه آزاد اسلامي

 

اعضاء شورا :

 

               دردست ساخت

 

              دكتر ابراهیم واشقانی فراهانی

              مهندس میترا هاشمی طباطبایی

              دكتر علیرضا ایرانبخش             

               دكتر فتاح ناظم

               دكترطاها هاشمی

               دكتر منصور بیات

               دكتر سید مهدی میر دامادی

               دكتر فرح حبیب