شوراي راهبردی پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي

 

اعضاء شورا :

 

               دكتر حمید میرزاده

               دكتر ابراهیم واشقانی فراهانی

               دكترحمیدرضا زمانی زاده

               دكتر محمد حسین مدرسی

               دكتر سید مجید معنوی

               دكتر فریدون رهنمای رود پشتی

               دكتر جعفر توفیقی

               دكتر سيد مهدي رضايت

               دكترباقر لاریجانی

                   دكتر فرهاد حسین زاده لطفی

               دكتر علیرضا ایرانبخش

               دكترحمید ماجدی

               دكتر مرتضی موسی خانی

               دكتر شاهرخ رنجبر بهادری

               دكتر پیام نجفی

               دكتر فاطمه فراش بام حرم

               دكتر سيد عباس شجاع ساداتی

               دكتر محمد رضا مقدم 

               دكتر علیرضا تیموری

               دكتر سید علی ابطحی