شوراي ساماندهي و سياستگذاري مسابقات علمي و پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي

 

اعضاء شورا :

              آقای دكتر ابراهیم واشقانی فراهانی

                  آقای دكتر مرتضي موسي خاني

              آقای دكتر داود ثمري              

              آقای دكتر مهرداد جوادي

              آقای دكتر سيد مهدي رضايت                     

              آقای دكتر محمدرضا جواهري تفتي