شوراي سياستگذاري و راهبري مراكز رشد دانشگاه آزاد اسلامي

 

اعضاء شورا :

               دكتر  ابراهيم واشقاني فراهاني          

               دكتر داود ثمري 

               دكتر خسرو پیری         

               دكتر حسین وطن پور

               دکتر فریدون رهنمای رودپشتی           

               دکتر مرتضی احسانی

               سیدرضا زیتون نژاد موسویان         

               دكتر جمشيد صباغ زده

               دكتر مرتضي موسي خاني           

               عليرضا عسكري گشت رودخاني